การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ

Posted: มีนาคม 21, 2013 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:, ,

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรแต่ละบุคคล และช่วยให้บุคลากรบรรลุถึงเป้าหมายในสายอาชีพของตนที่เชื่อมโยงกับความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กร์และหน่วยงานได้ ซึ่งถ้าจะให้ดี การที่จะพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรที่จะจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ถนัดของบุคลากร ซึ่งควรใช้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่การฝึกอบรมเท่านั้น

การจัดทำ IDP ควรจะทำให้สอดคล้องกับ competency เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (functional competency) อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังคนที่จะสามารถเลื่อนตำแหน่งหรือโอนย้ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ มีดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานและศักยภาพในการทำงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล
 2. ทบทวนสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (functional competency) และกำหนดสมรรถนะที่จะประเมิน
 3. ประเมินและวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสมรรถนะของบุคลากรกับสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (competency gap analysis)
 4. สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล (training needs)
 5. รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ผลวิเคราะห์ช่องว่างของสมรรถนะ และผลสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา และจัดสรุปเป็นประเด็นหรือหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล
 6. เปรียบเทียบประเด็นหรือหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล กับ training roadmap เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (functional competency) และสรุปประเด็นหรือหลักสูตรที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาตามตำแหน่งงาน
 7. เขียนแผนพัฒนารายบุคคล
 8. สื่อสาร ชี้แจง และทำข้อตกลงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของแผนพัฒนารายยุคลาให้กับผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรตามแผนและวิธีการที่กำหนดไว้
 9. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาตามที่กำหนดไว้
 10. ประเมินผลระดับความรู้ และความสามารถหลังการฝึกอบรมและพัฒนา
 11. ทดสอบให้ปฏิบัติงานจริงตามสมรรถนะที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนามา
 12. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจริง
 13. ตรวจสอบและทบทวนการนำแผนพัฒนารายบุคคลไปใช้ปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s