ประเด็นปัญหายอดนิยมในงาน HR

Posted: มกราคม 15, 2014 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:, , ,

HR Center ได้ทำการเผยแพร่ผลสำรวจที่น่าสนใจไว้เมื่อปลายปีที่แล้วในรายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2556/2557 เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผลออกมาดังนี้

Top 10 HRM Problems

1.การสรรหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.ไม่เคยมีระบบการวางแผนอัตรากำลังคนในระยะยาว
3.สัมภาษณ์คนได้แล้วแต่วันเริ่มงานไม่มา
4.พนักงานระดับ ปวส.ขาดแคลน
5.ไม่มีการปรับปรุงใบกำหนดหน้าที่งานให ้เป็นปัจจุบัน
6.โครงสร้างเงินเดือนไม่เหมาะสม ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้
7.พนักงานจบใหม่เรียกเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่า 15,000 แต่ starting rate ของบริษัทไม่ถึง
8.ไม่มีกำหนดเกณฑก์ารประเมินผลงานที่ชัดเจนตรงตามลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบ
9.ทีมงาน HRM ขาดความเข้าใจในระบบงาน HRM มุ่งเน้น แต่ทำงานเชิืงรับมากกว่าเชิงรุก
10.พนักงานระดับต่ำกว่า ม.6 ขาดแคลน

Top 10 HRD Problems

1.ขาดการประเมินผลอบรมที่เป็นรูปธรรม
2.พนักงานไม่ให้ความสำคัญในการเข้า้ร่วมฝึกอบรมหรือการพัฒนาตนเอง
3.ไม่มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่่องตามความก ้าวหน้าในสายอาชีพ
4.ไม่มีแนวทางในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานตามความสามารถที่จำเป็นของตำแหน่งงาน
5.หัวหน้าไม่สนใจให้ความร่วมมือกับระบบงานพัฒนาบุคลากรใหม่ๆ
6.ไม่มีระบบการจัดเก็บความรู้ของคนเก่งในองค์กร
7.หัวหน้างานมุ่งเน้นแต่การบริหารงานเทคนิคมากกว่าการบริหารคน
8.ขาดการพัฒนาผู้บริหารที่จะก้าวขึ้นสู่ำตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
9.พนักงานที่่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งไม่สามารถทำงานได้ตามขอบเขตงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
10.ขาดการพัฒนาพนักงานก่อนการโอนย้ายงาน

จากผลการสำรวจดังกล่าว ผมเอามาประมวลผลคร่าว ๆ วิเคราะห์ข้อมูลต่อ สรุปผลออกมาได้ประเด็นปัญหายอดนิยมในงาน HR ในด้านต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหาและคัดเลือก
2. ด้านการวางแผนกำลังคน
3. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
4. ด้านการมีบทบาทเชิงกลยุทธ์
5. ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
6. ด้านการพัฒนาตามสายอาชีพ
7. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

ดังนั้น ถ้าบุคลากร HR ท่านใดกำลังวางแผนงาน HR ประจำปีก็สามารถนำประเด็นปัญหาดังกล่าวไปประกอบการเขียนแผนงานของท่านได้ตามความเหมาะสมของบริบทในองค์กรของแต่ละท่าน โดยนำเทรนด์ปัญหาดังกล่าวไปวิเคราะห์ออกแบบเพื่อปิดช่องโหว่ในเรื่องที่ว่ามานี้ให้จงได้ หรือถ้าจะมองอีกมุมหนึ่ง ก็คือนำเอาปัญหายอดนิยมเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับปัญหาในองค์กรของท่าน ถ้าองค์กรไหนสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ดีไม่มีปัญหา ก็อาจจะพออุ่นใจได้บ้างว่าระบบงาน HR ของท่านค่อนข้างดีกว่าชาวบ้าน สะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพงาน HR ของท่านสามารถแข่งขันได้ในตลาดนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s