ความพร้อมในการทำงาน

Posted: กรกฎาคม 22, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, ,

การจะรับบุคลากรใหม่เข้ามาทำงานหรือการจะแต่งตั้งบุคลากรให้มารับตำแหน่งใหม่ จำเป็นจะต้องตรวจสอบความพร้อมในการทำงานเสียก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นเครื่องวัดความพร้อมในการทำงานได้แก่

readinesstowork

  1. ความรู้ (knowledge) -ในที่นี้ก็จะเน้นไปที่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นหลัก ในแต่ละธุรกิจจะมีคำศัพท์เทคนิคเฉพาะที่ใช้ในวงการ หรือกระบวนการหลักทางธุรกิจที่จำเป็นต้องรู้
  2. ทักษะการเรียนรู้ (learning skill) – งานที่ยากท้าทาย และงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ความชำนาญ จำเป็นจะต้องใช้คนที่มีความฉับไวในการวิเคราะห์เรียนรู้ และปรับตัวได้เร็วในสถานการณ์หรือบทบาทหน้าที่ใหม่
  3. ทักษะการตัดสินใจ (decision skill) – สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือเลือกแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์
  4. ทัศนคติและค่านิยม  (attitude & personal value) – วิธีคิดและความเชื่อในหลักการที่เขายึดถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมการทำงานของแต่ละบุคคลไม่มากก็น้อย
  5. ความฉลาดทางปัญญา (IQ) – การทำงานต้องมีการใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล ถ้าใครที่มีตรรกะดีก็จะสามารถวิเคราะห์เรื่องราว ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งตั้งสมมติฐานได้อย่างสมเหตุสมผล
  6. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) – ต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง เข้าอกเข้าใจผู้อื่น รักษาบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกันไม่ให้ลุกลามไปสู่ความขัดแย้ง
  7. ความถนัด (Aptitude) – งานบางอย่างต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับธรรมชาติของงาน ถ้าหากเรารู้ว่าใครชอบงานลักษณะไหน ก็สามารถมอบหมายบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่เขาสามารถทำได้ดี

ความรู้และทักษะดังกล่าว องค์กรควรจะมีเครื่องมือในการทดสอบ เช่น แบบทดสอบ หรือแบบสัมภาษณ์ เพื่อวัดระดับหรือทำความเข้าใจตัวบุคคลให้ถ่องแท้เพื่อที่จะสามารถจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s