ข้อสังเกตในการตั้งค่านิยมองค์กร

Posted: กรกฎาคม 29, 2016 in OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:,

องค์กรขนาดใหญ่มักจะมีการกำหนดค่านิยมขององค์กร (core value) เพื่อเป็นหลักในการยึดถือปฏิบัติร่วมกันสำหรับทุกคนในองค์กร และเมื่อกำหนดขึ้นมาได้แล้ว องค์กรก็จะพยายามปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยพยายามจะขับเคลื่อนผ่านผู้นำในระดับสายการบังคับบัญชา

โดยส่วนใหญ่การคัดเลือกค่านิยมขององค์กรจะมีลักษณะ top down  นั่นคือ ผู้บริหารระดับสูงเป็นคนคัดเลือกว่าควรจะมีค่านิยมกี่ตัว อะไรบ้าง เกณฑ์ในการคัดเลือกค่านิยมที่จะใช้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ตั้งค่านิยมจากสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ อันนี้เป็นอิทธิพลมาจากวิสัย์ทัศน์ และค่านิยมส่วนตัวผู้บริหาร ที่สั่งการลงมา ทำให้ได้กรอบแนวคิดและหลักปฏิบัติที่สะท้อนคุณค่าซึ่งผู้บริหารอยากให้เป็นหรืออยากจะเห็น
  • ตั้งค่านิยมจากปัจจัยที่มีส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ  สมมติถ้าธุรกิจจำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ก็อาจจะต้องมีค่านิยมเกี่ยวกับ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง การเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ เป็นต้น
  • ตั้งค่านิยมจากจุดแข็งที่มีอยู่  คือการนำสิ่งที่เป็นอยู่ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ต้องการจะรักษาไว้ มากำหนดเป็นค่านิยมองค์กร  เช่น เน้นคุณภาพ ตรงเวลา กระตือรือร้น มีใจรักบริการ มีระเบียบวินัย  เป็นต้น
  • ตั้งค่านิยมจากปัญหาที่พบบ่อยในองค์กร เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็นำพฤติกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันปัญหานั้นมาตั้งค่านิยม เช่น การทำงานเป็นทีม ความปลอดภัย ความโปร่งใส ความประหยัด เป็นต้น การตั้งค่านิยมโดยมีที่มาจากปัญหานี้ สามารถบ่งบอกได้คร่าว ๆ ว่าปัญหาภายในขององค์กรน่าจะมีอะไรบ้าง
  • ตั้งค่านิยมจากปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล เช่น กระแสความยั่งยืนกำลังได้รับความสนใจ ก็จะมีค่านิยมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ   เป็นต้น รวมทั้งการรวบรวมค่านิยมจากองค์กรชั้นนำอื่น ๆ ที่เขามักจะใช้กันมาเป็นแรงบันดาลใจในการกำหนดค่านิยมของตนเอง

แต่ไม่ว่าค่านิยมองค์กรจะมีที่มาจากภายในหรือภายนอก ค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดขึ้นมานั้น จะต้องสามารถสะท้อนออกมาทางพฤติกรรมของบุคลากรได้อย่างชัดเจน จึงจะแสดงว่าคนในองค์กรมีค่านิยมและแนวคิดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s