ประเภทการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน

Posted: สิงหาคม 17, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, ,

การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน มีทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐานที่พนักงานจะได้รับแล้ว ยังมีผลตอบแทนต่าง ๆ อีกมากมายที่เราสามารถนำมาเป็นไอเดียในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความผูกพันแก่พนักงานได้

rewards_benefits

ประเภทของการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อาจจะจัดได้หลายกลุ่มดังต่อไปนี้ ซึ่งเราสามารถเลือกหยิบใช้หรือให้พนักงานสามารถเลือกแพคเกจต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

ด้านการเงิน เช่น

 • Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Short-Term Savings เงินออมระยะสั้น
 • Targeted Savings เงินออมให้ไปเป็นตามเป้าหมาย
 • Loans เงินกู้ยืม
 • Stock Options สิทธิในการถือหุ้น
 • Investments การลงทุนโดยหวังผลตอบแทนแก่พนักงาน
 • Spending Accounts บัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงาน
 • Take-Home Pay เงินก้อนที่จัดให้ไว้จับจ่ายใช้สอย
 • Deferred Compensation ค่าตอบแทนอื่นที่จะได้รับภายหลัง เช่น บำเหน็จ บำนาญ เป็นต้น

ด้านประกัน เช่น

 • Medical ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล
 • Dental ประกันทันตกรรม ค่าทำฟัน
 • Life ประกันชีวิต
 • Vision ประกันด้านสายตา
 • Disability ประกันทุพพลภาพ พิการ
 • Property & Casualty ประกันทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • Identity Theft ประกันการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล
 • Long-Term Care ประกันสุขภาพระยะยาว
 • Critical Illness ประกันภัยโรคร้ายแรง

ด้านชีวิต เช่น

 • Tine Off วันลาหยุด
 • Education ทุนการศึกษา
 • Technology เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นสินค้าเทคโนโลยี
 • Personal Services บริการส่วนบุคคล
 • Activities & Discounts กิจกรรมและส่วนลด
 • Giving Back (Charity) เงินสมทบต่าง ๆ

ด้านสุขภาพ

 • Healthy Living ส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี
 • Care Planning แผนการดูแลสุขภาพพนักงาน และครอบครัว
 • Incentives การให้เบี้ยสุขภาพดี สำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรง
 • Personal Support การสนับสนุนส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ

หลักการกำหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานนั้น ต้องพยายามสร้างความแตกต่างโดยให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่า มีความสนุกน่ายินดีที่ได้รับ มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับค่านิยม กระตุ้นการทำงานที่ดี และแปลกใหม่สร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานและองค์กรได้ประโยชน์ร่วมกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s