ผู้นำในโลกธุรกิจอนาคตหลังปี 2020

Posted: สิงหาคม 31, 2016 in HR : Human Revolution, OD : Organization Designation
ป้ายกำกับ:, ,

บทความน่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มศักยภาพผู้นำในโลกธุรกิจอนาคตหลังปี 2020 จากคอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทที่ปรึกษาเอพีเอ็ม กรุ๊ป มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2020 ถูกคาดการณ์กันว่าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ เพราะเป็นปีแห่งการบรรจบกันของความหลากหลายในด้านแรงงาน และความก้าวหน้าในระบบเทคโนโลยี การสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงและปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งสำคัญอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าปรากฏการณ์นี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการบริหารจัดการของผู้นำภาวะการแข่งขันและการอยู่รอดในทุกอุตสาหกรรม

14720966501472096729l

ในรายละเอียดสถาบันชั้นนำหลายแห่งทำการศึกษาถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงงานรุ่นใหม่ซึ่งเกิดหลังปี2000 (เจเนอเรชั่น Z) ที่จะเข้ามาในตลาดแรงงานอย่างเต็มตัวส่งผลต่อรูปแบบการบริหารธุรกิจ รูปแบบการบริหารบุคคล รูปแบบการจ้างงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ความหลากหลายของแรงงานที่ผสมผสานของคนหลายอายุ หลายชาติ หลายความชอบ

อีกทั้งเทคโนโลยีอีกหลากหลายอย่างที่ถูกพัฒนาขึ้นจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและรวดเร็วโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมทุกธุรกิจอุตสาหกรรมจะมีเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้อย่างเป็นระดับ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การวิเคราะห์ หรือวางแผนในเชิงข้อมูล จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจที่ต้องใช้ข้อมูลต่าง ๆ จะวิเคราะห์ได้ถูกต้อง แม่นยำ ฉับไว

ดังนั้น จินตนาการภาพกันออกหรือไม่ว่า ภาพการทำงานในปี 2020 รูปแบบการทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อทั้งแรงงานก็มีสัดส่วนหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี ความสะดวกรวดเร็ว ความแม่นยำ ของความถูกต้องของข้อมูลก็มีมากขึ้น ต้นทุนในการสื่อสารหรือการเดินทางสามารถถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีแบบเสมือนจริง

ความน่าสนใจ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของเหล่าผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ผู้ที่ต้องการขึ้นเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งหัวหน้างานว่าจะบริหารจัดการงานในฐานะผู้นำอย่างไร ทักษะอะไรเป็นสิ่งที่แต่ละบริษัทต้องการในโลกอนาคตหลังปี 2020 เพื่อมาพัฒนาเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้นำในอนาคต

รายงานอนาคตของการทำงาน (The Future of Jobs) จาก World Economic Forum มีการเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในรอบทศวรรษที่ผ่านมา และได้เผยถึงทักษะแรงงานที่จำเป็นที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการในปัจจุบันและต่อเนื่องไปถึงปี 2020 ซึ่งผลการศึกษานี้ก็ได้สอดคล้องกับรายงานวิจัยของบริษัทเอพีเอ็ม กรุ๊ป ซึ่งได้ศึกษาถึงผู้นำปี 2020 ว่าต้องมีความสามารถในภาวะผู้นำที่สำคัญเรื่องใดบ้าง ที่จะสามารถนำพาองค์กรในโลกอนาคตอันใกล้ ดังนี้

ศักยภาพของผู้นำในโลกธุรกิจอนาคตหลังปี 2020

หนึ่ง เมื่อโลกธุรกิจในอนาคตเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดา สถานการณ์สามารถเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาจเกิดวิกฤตหรือเหตุปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้สถานการณ์ธุรกิจมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคลุมเครือ ดังนั้น ผู้นำต้องสามารถจะรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและคลุมเครือ โดยทักษะสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้นำสามารถจัดการในอนาคตที่ไม่แน่นอนได้ คือ ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

สอง หลากหลายโมเดลธุรกิจสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เทคโนโลยีพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว การทำธุรกิจจับมือคู่พันธมิตรเกิดใหม่สามารถเกิดที่ใดก็ได้ในโลกใบนี้ ดังนั้น ผู้นำต้องสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างฉับพลัน และหาทางออกได้อย่างสร้างสรรค์ โดยทักษะที่สำคัญและจะช่วยสนับสนุนในความสามารถนี้ คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการออกจากข้อจำกัดด้านความคิดในรูปแบบเดิม เพื่อคิดแตกต่างและสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว

สาม เมื่อคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติทำงานร่วมกันในองค์กรเดียวกัน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การไร้ข้อจำกัดด้านสถานที่ในการทำงานล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสและความท้าทายของผู้นำยุคใหม่ที่จะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและความแตกต่างของแรงงานจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนต่างรุ่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และพัฒนาองค์กรไปได้ด้วยกัน ทักษะที่จะเสริมให้ผู้นำประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับคนต่างรุ่น คือ ทักษะการจัดการบุคคล และการทำงานร่วมกัน

สี่ ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาสูงขึ้น โปรแกรมสมองกลถูกนำมาทดแทนแรงงานมนุษย์ เรื่องความเชื่อมั่นในตัวผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างให้เกิด และจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเรียกวิกฤตศรัทธาได้จากแรงงานในอนาคต ดังนั้น ผู้นำจำเป็นต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจ และมีทักษะความฉลาดทางอารมณ์ การเจรจาต่อรอง

ห้า ในโลกอนาคตที่ยังเต็มไปด้วยสิ่งที่เราอาจยังไม่รู้ ทักษะยืดหยุ่นทางความคิดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะยอมรับในการปรับเปลี่ยน ยอมรับในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งต้องเกิดในตัวผู้นำที่ยอมรับได้ว่า ตัวเองยังรู้ไม่พอ และพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หก ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่ยากต่อการคาดเดา และอีกหลายปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นในโลกธุรกิจ ผู้นำต้องมีทักษะในเรื่องการวางแผน โดยต้องสามารถบริหารจัดการงานในระยะสั้น และต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวควบคู่กัน ซึ่งแน่นอนพื้นฐานสำคัญของผู้นำ คือ ทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ และการวางแผนนั่นเอง

แม้เราไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า โลกอนาคตหลังปี 2020 จะเป็นไปอย่างที่เราคาดการณ์หรือไม่ แต่โลกธุรกิจก็ยังต้องเดินต่อไป การแข่งขันยังต้องเกิดขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจก็ยังต้องการผู้นำที่จะพาองค์กรให้อยู่รอดต่อไปในอนาคต จึงเป็นความสำคัญในวันนี้ที่ต้องเตรียมพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s