การออกแบบองค์กรโดยใช้ STAR Model

Posted: พฤศจิกายน 29, 2016 in HR : Human Revolution
ป้ายกำกับ:,

Jay R. Galbraith บิดาแห่งการออกแบบองค์กร ผู้เป็นเจ้าของทฤษฎี STAR model ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์กร ได้นำเสนอนโยบายการออกแบบองค์กรว่าควรจะประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

the-star-model-galbraith

1.กลยุทธ์ – สิ่งที่ต้องพิจารณาได้แก่ วิสัยทัศน์ การกำกับดูแล ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

2.โครงสร้าง – สิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ อำนาจการตัดสินใจ การไหลเวียนของข้อมูล บทบาทในองค์กร

3. กระบวนการ – สิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ เครือข่าย ขั้นตอน ทีมงาน บทบาทเชิงบูรณาการ โครงสร้างแบบเมตริกซ์

4. รางวัล – สิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การบริหารค่าตอบแทน และการให้รางวัลจูงใจ

5. บุคลากร – สิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การว่าจ้างบุคลากร การให้ฟีดแบค และการเรียนรู้

แนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้วิเคราะห์และออกแบบองค์กรในมิติต่าง ๆ เพื่อให้มีระบบที่พนักงานสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้งในแง่ผลการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองค์กร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s