Posts Tagged ‘การสรรหาว่าจ้าง’


ในขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการคัดกรองผู้สมัครงาน จะมีการให้ผู้สมัครงานกรอกข้อมูลบุคคลอ้างอิง (เพิ่มเติม…)


งานสรรหาว่าจ้างบุคลากรมีอุปสรรคความยากลำบากอยู่ค่อนข้างมาก (เพิ่มเติม…)


ในกระบวนการคัดเลือกคนเข้าทำงานตั้งแต่ต้นจนจบสามารถเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นได้ตลอด (เพิ่มเติม…)


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมีต้นทุนค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม…)


นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการมองหาคนทำงานที่สามารถทำงานในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งและเข้ากับองค์กรได้ดี (เพิ่มเติม…)


หลังจากที่ได้แชร์ไอเดียเกี่ยวกับศูนย์ฝึกงานหรือโรงเรียนเตรียมพนักงานให้ได้อ่านกันไปแล้ว (เพิ่มเติม…)


เราคงเคยได้ยินคำบ่นว่า คนหางานยาก งานก็หาคนมาทำได้ยากเช่นกัน (เพิ่มเติม…)